• edited

  05/29/2016
  Sunday,May 29, 2016, 22:04 pm
  朋友B今年30 同佢中學個肥婆朋友拍左十幾年拖 佢個肥婆女友好霸道 當年睇住佢溝個可愛同學YY, 有次成群人去打機, 咁啱YY又來一齊打 個個都覺得同我朋友B好襯 打打下機個肥婆出現, 原來來爭仔 後來朋友B真係同左肥婆一齊, 我地啲朋友都覺得痴L線 明明YY都冧我朋友, 點會揀左肥婆 朋友B話佢有次夏天同YY去玩, 發現YY有臭狐, 所以之後疏遠左佢 我地就話, 臭狐可以根治, 我地幫你搵藥方嘛 (.....未打完, 好眼訓, 明天再加) 點解朋友B係同左肥婆一齊 後來大家出來做嘢, 各有各忙, 曾經以為佢地會分手 但一路打風都打唔甩 朋友B讀書唔叻, 學歷唔高, 但出到來做嘢好俾心機, 仲讀返好多關於佢嗰科的書, 原來肥婆嫌佢搵得錢少, 一路都迫佢上進, 又唔俾佢任何玩嘅機會 有時一班舊朋友過時過節去BBQ, 打WAR GAME, 朋友B都唔會出現 三歲定80, 由中三四認識呢個肥婆開始, 已經覺得呢件肥嘢難頂, 一定係老虎乸類 結果不出所料 近年肥婆同朋友B打算PLAN結婚, 兩家人開始多左往來, 朋友B會探伯母, 肥婆又會上朋友B老母靚姨姨度, 結果上上下同靚姨姨不和, 開始迫我朋友一齊憎靚姨姨, 話佢呢樣點呢樣點 呢度要講返我細細個就識靚姨姨, 應該係小五六, 因為嗰時成日上朋友B屋企打機, 靚姨姨個人好隨和, 對朋友B所以朋友都好好, 朋友B個阿哥好多一齊過的女友我地都識, 個個都讚靚姨姨好人, 會係好奶奶 所以我一知道肥婆同靚姨姨, 就估一定係肥婆霸道所致 想朋友B疏遠自已阿媽 朋友B好STRUGGLE, 唔同意肥婆話自已阿媽唔啱的地方, 但又唔識反駛肥婆 最慘係朋友B近年都三張外了, 打工讀書捱到病病地 想攞啲錢睇醫生, 肥婆都唔俾, 肥婆就做仲話係對我朋友B好, 話唔想佢嘥錢 我同朋友講, 呢個肥婆做人極度自私, 為左目的, 為左自已可以指鹿為馬 但朋友B就話肥婆有時又真係好為佢, 迫佢讀書 我話佢迫你讀書唔係為你, 係為自已, 你唔搵多啲錢, 點養佢? 我話如果你將來結左婚, 有咩大病意外, 呢個人一定會離你而去, 因為佢太自私了 但朋友B仲未肯同條肥婆分手, 佢話肥婆有樣嘢好, 就係對佢好專一, 所以自已唔會飛佢, 同埋都唔細, 唔想再搵過個, 又十幾年感情 我想問大家身邊有冇呢啲CASE? 應該點搞
 • edited

  05/29/2016
  Sunday,May 29, 2016, 21:58 pm
  朋友B今年30 同佢中學個肥婆朋友拍左十幾年拖 佢個肥婆女友好霸道 當年睇住佢溝個可愛同學YY, 有次成群人去打機, 咁啱YY又來一齊打 個個都覺得同我朋友B好襯 打打下機個肥婆出現, 原來來爭仔 後來朋友B真係同左肥婆一齊, 我地啲朋友都覺得痴L線 明明YY都冧我朋友, 點會揀左肥婆 朋友B話佢有次夏天同YY去玩, 發現YY有臭狐, 所以之後疏遠左佢 我地就話, 臭狐可以根治, 我地幫你搵藥方嘛 .....未打完, 好眼訓, 明天再加
close
恭喜你已成功首次發佈至個人動態時報(wall)上,你的followers會看到,如想更多人看到,請發佈到各大groups
close
please select the country code of your mobile no.
please select
confirm cancel
close
confirm
cancel ok
close
delete post
Are you sure you want to delete this?
delete post cancel
close
Leave without finishing?
You haven't finished your post yet. Confirm to leave without finishing?
Leave Stay
close
alert
OK
update post
content ( 0 / 4000 )
1 /
post
category
select below
.
分身功能
分身具有匿名功能,平時不敢說的話,用分身都可大大聲說出來
save & post